Cookie Consent Settings
ΕΣΠΑ
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - "ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ"

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ 1-5 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΤΗΛ  2692023646

Καλάβρυτα,  02/07 /2021

Αριθ. Πρωτ. : 63

          

                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                      

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

 ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΠΡΟΒΟΛΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣΑΑ 0011057048

ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5

«Στήριξη για μελέτες , υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χώρων, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό- οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανόμενων πολιτιστικών/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών, χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)»

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα

«Γραφιστικής – Εκτυπώσεων – Τουριστικών οδηγών»

να υποβάλλει προσφορά για την υπηρεσία σύνταξης και εκτύπωσης

«Οδηγός Μουσείου» για το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Αναλυτικά προβλέπεται:

Το έργο αφορά την έκδοση Οδηγού Μουσείου σε δύο γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά) με την αναλυτική περιγραφή του καταλόγου εκθεμάτων του μουσείου και σκοπό έχει την ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού- επισκεπτών του μουσείου σχετικά με την ιστορία του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και την ιστορία της περιοχής.

Ο Οδηγός θα περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό συνοδευόμενο από έγχρωμες - ασπρόμαυρες φωτογραφίες των εκθεμάτων, τα οποία φιλοξενούνται στους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου και από αντικείμενα (π.χ. έγγραφα, πίνακες, μουσειακά αντικείμενα κτλ)  τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο του μουσείου.

Ζητούνται οι εξής προδιαγραφές ή ισοδύναμες αυτών:

Α) Ο Οδηγός θα αποτελείται από: Εξώφυλλο + 200 σελίδες – 120 έγχρωμες- ασπρόμαυρες φωτογραφίες/ χαρτί εξώφυλλου velvet τριπλής επίχρισης, 350 gr/ πλαστικοποιημένο Matt/ Χαρτί εσώφυλλων velvet τριπλής επίχρισης 130 gr, με βιβλιοδεσία ραφτό- κολλητό –  Διαστάσεις οδηγού: 24 χ 17 εκατοστά  και

Β) θα τυπωθεί σε 2000 αντίτυπα.

To Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και η ορισθείσα από αυτό επιστημονική επιτροπή, σε συνεργασία και συνεννόηση με τον ανάδοχο, θα παραδώσει τα κείμενα με κάθε είδους πληροφοριακό υλικό στον ανάδοχο. Η μετάφραση αυτών στην αγγλική γλώσσα, η λήψη των αναγκαίων φωτογραφιών και η επεξεργασία αυτών, η εκτύπωση, η βιβλιοδεσία,  καθώς ο καλλιτεχνικός και γραφιστικός σχεδιασμός υπόκεινται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.

Πριν το τελικό προϊόν, θα πρέπει να υπάρχει κατατεθειμένο προσχέδιο από τον ανάδοχο προς έγκριση από την ορισθείσα, από το Δ.Σ. του μουσείου,  Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή.

Στα παραδοτέα, προς το μουσείο, θα είναι: α) ο «Οδηγός του Μουσείου» στα προαναφερθέντα αντίτυπα και β)  σε ψηφιακή μορφή τα αρχεία παραγωγής καθώς το υλικό και τα πνευματικά δικαιώματα αυτού θα αποτελούν ιδιοκτησία του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι (6) έξι ημερολογιακοί μήνες.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται από το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος του Δήμου Καλαβρύτων (Συγγρού 1-5 Καλάβρυτα)  εργάσιμες ώρες και μέρες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.600,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 6% (10.000,00 € + 600,00 €) και κάθε νόμιμης κράτησης.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ¨Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» - Προσέγγιση CLLD/LEADER, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (10% από εθνικούς πόρους και 90% ποσοστό συγχρηματοδότησης από ενωσιακούς πόρους – Ε.Γ.Τ.Α.Α.), με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011057048, κωδικό ΣΑ 082/1 και κωδικό ΣΑΕ του έργου 2017ΣΕ08210000.

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δημοτικού Μουσείου (Συγγρού 1-5 Καλάβρυτα)

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:

  1. τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
  2. το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και του Δημοτικού Μουσείου στις ιστοσελίδες www.kalavrita.gr , www.dmko.gr και θα δημοσιευτεί και σε εφημερίδα του Τοπικού Τύπου .

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ: Σχέδιο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος ΥΠΟΕΡΓΟ 3 "ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ"

Κατηγορία