Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

«πρός γάρ τό τελευταῖον ἐκβάν ἕκαστον τῶν πρίν ὑπαρξάντων κρίνεται».Δημοσθένης