Ανοικτό: Τρίτη - Κυριακή 09:00 έως 16:00

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

“πρός γάρ τό τελευταῖον ἐκβάν ἕκαστον τῶν πρίν ὑπαρξάντων κρίνεται”.Δημοσθένης