Πάσχος Κωνσταντίνος

Από Δουμενά, – 20 –
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 08-12-1943 στο Μέγα Σπήλαιο.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος